തല്ലണ്ടമ്മാവാ..ഞാൻ നന്നാവൂല്ലാ…കെ എസ് ആർ ടി സി.യുടെ ആപ്തവാക്യം..

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *