പെൺ ശവം – കഥ

പെൺ ശവം -Ashif Azeez പുഴയിൽ ഒരു ശവം പൊങ്ങി..അതും പെൺ ശവം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒഴുകി നടക്കുന്നു. ഇടതു ഭാഗത്തെ കരക്കാർ ഒഴുക്കിൽ ശവം അങ്ങോട്ട്‌ വന്നാൽ വടി കൊണ്ട് കുത്തി

Read more