ഐറിഷ് മലയാളി രാജു കുന്നക്കാട്ടിന്റെ പുതിയ കവിത നെല്ലിക്ക’ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു .

  ഐറിഷ് മലയാളി രാജു കുന്നക്കാട്ടിന്റെ പുതിയ കവിത നെല്ലിക്ക ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു . ഡബ്ലിൻ :കാലം കടന്നു പോകുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന നന്മ മനസുകളെകുറിച്ചുള്ള പ്രശസ്ത കവി മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ കവിത ‘നെല്ലിക്ക ‘

Read more