നഴ്സുമാരുടെ സമരം തുടരും

ആറുമണിക്കൂർ നീണ്ട മാരത്തൺ ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ നഴ്സുമാരുടെ വേതനവർദ്ധന സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തെങ്കിലും തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട വർദ്ധന ഇല്ലാത്തതിനാൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ നഴ്സുമാരുടെ സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം. ആരോഗ്യ , തൊഴിൽ മന്ത്റിമാരുടെയും , മാനേജ്മന്റ്

Read more