മരുന്നുകളുടെ ജി‌എസ്‌ടി 12ല്‍ നിന്നും അഞ്ച് ശതമാനമാക്കി.

കൊച്ചി: മരുന്നുകളുടെ ജി‌എസ്‌ടി 12ല്‍ നിന്നും അഞ്ച് ശതമാനമാക്കി. ഇതോടെ മരുന്നുകളുടെ വിലയില്‍ കാര്യമായ കുറവുണ്ടാകും. പുതിയ വില പ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകളെത്താന്‍ സമയം എടുക്കുമെന്നതിനാല്‍ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ചെറിയ കാലതാമസമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. ജിഎസ്‌ടി

Read more