ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ അമരത്തു അടുത്ത രണ്ടു വര്ഷം മധു കൊട്ടാരക്കര

അമേരിക്കയിലെ മലയാളി മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഇന്ത്യാ പ്രസ്സ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ 2018-2019 കാലയളവിലെ പ്രസിഡണ്ടായി മധു കൊട്ടാരക്കര നിയുക്തനായി. ചിക്കാഗോയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഇന്ത്യാ പ്രസ്സ് ക്ലബ് ദേശീയ സമ്മേളന

Read more