വോട്ടര്‍മാരെ പണം നല്‍കി സ്വാധീനിക്കാന്‍ ഇനി ശ്രമിക്കണ്ട

ന്യൂഡല്‍ഹി: തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പണം നല്‍കി വോട്ടര്‍മാരെ സ്വാധീനിക്കാം എന്നു കരുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ ഒന്നു സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം നിങ്ങളെ കുടുക്കാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ എത്തുന്നു.വോട്ടര്‍മാരെ പണം നല്‍കി സ്വാധീനിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയില്‍

Read more