വിളക്കുമരത്തോട് അമ്മപറഞ്ഞ അഞ്ച്കാര്യങ്ങൾ ..

വിളക്കുമരത്തോട് അമ്മപറഞ്ഞ അഞ്ച്കാര്യങ്ങൾ .. 1) “നിന്‍റെ യാത്ര മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം നൽകുവാനാണ്. അതിനായി അവർ നിന്നെ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് നിർത്തും. ഒരിക്കൽ നീ ഒരിടത്തുറച്ചാൽ അതായിരിക്കും നിന്‍റെ ലോകം, ആ സ്ഥലം

Read more

മിതമായ സമ്പത്ത് ജീവിതം സുഖപ്രദമാക്കും – അമിതമായാല്‍ ദുഃഖപൂര്‍ണവുo.

മിതമായ സമ്പത്ത്*?             ജീവിതം സുഖപ്രദമായിത്തീരാന്‍ ഒരാള്‍ക്ക് എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെന്ന് ഒരിക്കല്‍ ഒരു ശിഷ്യന്‍ തന്റെ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു . മഹാൻ പക്ഷേ, മറുപടിയൊന്നും

Read more