സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഇന്നും വലിയ ചോദ്യചിഹ്നം – ജസ്റ്റീസ് (റിട്ടയേർഡ്) ഡി.ശ്രിദേവി

സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഇന്നും വലിയ ചോദ്യചിഹ്നം. ജസ്റ്റീസ്(റിട്ടയേർഡ്) ഡി.ശ്രിദേവി ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശു മുതൽ മരണം വരെ സ്ത്രീകള്അനുഭവിക്കുന്ന വേദനചില്ലറയല്ല. സ്ത്രീകളുടെ ദുരവസ്ഥ മനസിലാക്കി ഭരണഘടനയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കി.തല്‍ഫലമായിട്ടാണ് തൊഴില്‍

Read more