ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം എത്ര വലുതാണ്: ക്യാപ്റ്റൻ രാജു

ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം എത്ര വലുതാണ്: ക്യാപ്റ്റൻ രാജു “എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നുവർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും വികമായും എനിക്ക് ഇതൊരു ദുഃഖമായിരുന്നു. അന്നു ഞങ്ങൾ ബോംബെയിലാണ് താമസം. ഞാൻ ഓർത്തഡോ ക്സ്

Read more