ഇത് ഇന്ത്യ യാണ്..!! by രാജൻ കൈലാസ് … (കവിത)

പകൽ….
കപട സന്യാസിയുടെ
ധർമ്മ പ്രഭാഷണങ്ങൾ…
പട്ടുടുപ്പിട്ട പുരോഹിതന്റെ
രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷകൾ…
മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിൽ
ചെവി പൊട്ടുന്ന ബാങ്കുവിളികൾ…
കള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ
വികൃതമായ കവലക്കൂത്തുകൾ…
തെരുവിലോ…
അമ്മമാരുടെ
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ
നേർത്തുപോകുന്ന നിലവിളികൾ…..!!
2.
രാത്രി….
സന്ന്യാസിയുടെ മടിയിൽ
‘കോഹിന്നൂർ’
പുരോഹിതന്റെ കീശയിൽ
കാമലേഖനങ്ങൾ…
മൗലവിയുടെ സഞ്ചിയിൽ
കൈബോംബ്….
നേതാവിന്റെ ഖദർ ജൂബയിൽ
ഫോറിൻ കറൻസി…..
ഇത് ഇന്ത്യയാണ്…മതേതര ഇന്ത്യ..!!
കാവിയും ഖദറും
കൈലിയും കുപ്പായവും
ഇവിടെ ഒന്നിക്കുന്നു….
3.
ഇത് ഇന്ത്യയാണ്…
പൗരന്മാരില്ലാത്ത നാട്…
വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ നാട്….
നാവിറങ്ങിപ്പോയ നാട്….!!!
************************

വാർത്തകളും സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളും  നല്കേണ്ട വിലാസം

Mail your Literary works & News : pravasivoicenews@gmail.com

www.pravasivoice.com 

പത്രാധിപസമിതിയുടെ വിലയിരുത്തലിനു ശേഷം യോഗ്യമായ സൃഷ്ടികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

(ഗൂഗിൾ  സ് ക്രിപ്റ്റിൽ  അയക്കുന്നത്  ഉപകാരപ്രദം)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *