വില്ലേജാഫീസിൽ ആത്മഹത്യചെയ്തകർഷകന്റെ മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് കേരള കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കും..കെ എം മാണി

കോഴിക്കോട് : കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ചെമ്പനോട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കർഷകൻ ജോയി തോമസിന്റ ഇളയ മകളുടെ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് കേരളാ കോൺഗ്രസ് (എം) വഹിക്കുന്നതാണെന്ന് ചെയർമാൻ കെ.എം. മാണി അറിയിച്ചു. മക്കൾക്കാർങ്കിലും അനുയോജ്യമായ ഒരു ജോലി നൽകുവാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ടു വരണമെന്നും കെ എം മാണി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Facebook Comments

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *