സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ഡേ കെയറുകളിലും പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ഷൈല.

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ഡേ കെയറുകളിലും പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ഷൈല. ഡേ കെയറുകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിക്കും. ഡേ കെയറുകളുടെ നിയന്ത്രണം സാമൂഹികനീതി വകുപ്പിന് കീഴിലാക്കുമെന്നും വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. പി.ടി. തോമസിന്‍റെ സബ്മിഷന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

Facebook Comments

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *