സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല

സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. പവന് 21,720 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2,715 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച പവന് 80 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

Facebook Comments

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *