ബാങ്കിംഗ് സർവ്വീസ് ചാർജ്ജിനെതിരെ യൂത്ത്ഫ്രണ്ട് (എം)

Image may contain: 12 people, people on stage, people standing, wedding, child and outdoor

ബാങ്കിംഗ് സർവ്വീസ് ചാർജ്ജിനെതിരെ യൂത്ത്ഫ്രണ്ട് എം നേതൃത്വത്തിൽ പൈകയിൽ നടത്തിയ സായാഹ്നധർണ്ണ യൂത്ത്ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാജൻ തൊടുക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *