കൊച്ചി മെട്രോ,​ ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് ജോലി നല്‍കി പുതുചരിത്രം കുറിക്കുന്നു.

കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ കൊച്ചി മെട്രോ,​ ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് ജോലി നൽക പുതുചരിത്രം കുറിക്കുന്നു. മെട്രോയുടെ പ്രവർത്തന സജ്ജമായ പാലാരിവട്ടം- ആലുവ റൂട്ടിലെ സ്റ്റേഷനുകളിലായി 23 ഭിന്നലിംഗക്കാർക്കാണ് ജോലി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു സർക്കാർ കമ്പനി ഇത്രയും ഭിന്നലിംഗക്കാർ‌ക്ക് ഒരുമിച്ച് ജോലി നൽകുന്നത്.

ഭിന്നലിംഗക്കാരിൽ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകളിൽ നിയോഗിക്കും. അല്ലാത്തവർക്ക് ശുചീകരണ ജോലിയാവും നൽകുക. എഴുത്തു പരീക്ഷയും അഭിമുഖവും നടത്തിയാണ് എല്ലാവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക പരിശീലനത്തിന് പുറമെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ,​ സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനം എന്നിവയിലും ഇവർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Facebook Comments

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *