മലയോരങ്ങളുടെ റാണിയായ റാന്നിയിൽ ചിങ്ങ പുലരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഫ്രഷ് മത്സ്യങ്ങളുടെ കലവറ….!!!

മലയോരങ്ങളുടെ റാണിയായ റാന്നിയിൽ
ചിങ്ങ പുലരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഫ്രഷ് മത്സ്യങ്ങളുടെ കലവറ….!!!

 

കടൽ, കായൽ, നദീജല ഫ്രഷ് മത്സ്യങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്നതിന്

ഫിഷ് മാർട്ടിലേക്ക് ഏവരേയും സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

————————–

 

രുചിയുടെ പുത്തൻ അനുഭവങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെ തീൻമേശയിലേക്ക്

തന്തൂരി, ഗ്രിൽ, ബാർബിക്യു, ചൈനീസ്, ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങളുമായി

‘ഗ്രിൽ ഹൗസ് ഫാമിലി റസ്‌റ്റോറന്റ്’ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നു…..!!!

 

‘ഗ്രിൽ ഹൗസ് ‘ – രുചി വിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ കുടുംബസമേതം ഏവർക്കും സ്വാഗതം.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *